Grutnieciba

Psorilax

Daudzas sievietes ir pârsteigtas, ka ir lîdzîgs vecums, lai saòemtu grûtniecîbu. Samazinâs to sievieðu skaits, kuras vçlçtos saòemt bçrnu 18 gadu vecumâ, arî agrâk. Tomçr lielâkâ daïa pirmâm kârtâm vçlas koncentrçties uz finanðu stabilitâti, atbilstoðu partneri, çrtu dzîvi, vârdu materiâlâm iekârtâm, kas nodroðinâs skaistu un patîkamu bçrnu audzinâðanu. Protams, tas ir labs viedoklis, protams, vienmçr ir redzama iezîme. Proti, vecums. Lai gan mçs varam justies garîgi nesagatavoti bçrna baroðanai, tad mûsu paðu íermenis precîzi nezina, kâ tas notiek, un ðajâ ziòâ tas viss vçl sliktâk.

No bioloìiskâ viedokïa vispiemçrotâkais termiòð bçrna piedzimðanai kâzâs ir laikposms no 18 lîdz 25 gadiem. Agrâk sievietes íermenim vçl nav pietiekami attîstîta, kas var izraisît aborts un miruðâ bçrna piedzimðanu. Tomçr vçlâk, pçc 35 gadu vecuma, palielinâs tâdu slimîbu varbûtîba, kas saistîtas ar ìençtiskâ koda traucçjumiem, piemçram, Dauna sindroma sindroms.

Ja jûs meklçjat pareizo vecumu, lai saòemtu grûtniecîbu, tad beigas ir bioloìija. Darbâ tas izskatâs tâ, ka divdesmit gadus vecâs meitenes pabeidz studijas (vai arî ir viòu puses, viòi tikai sâk darbu, viòiem joprojâm nav partnera, un, ja viòiem tas ir, viòi nav pârliecinâti, vai viòi vçlas pavadît pârçjo savu dzîvi kopâ ar viòu. Turklât viòi nevçlas ierobeþot savu dârgo, pirmo gadu ar lielu apòemðanos, kas ir bçrna îpaðums. Nevar vainot veselas sievietes par to un apsûdziet viòus par mâtes instinkta defektiem. Ir pçdçjâs dabiskâs reakcijas, ko izraisa pârmaiòas apkârtçjâ pasaulç. Tâpçc, neskatoties uz to, ka bioloìiskâ laika ievçroðana nav nekas pieticîgs, nevajadzçtu aizmirst, ka tas nav, bet tas ir tas, vai mçs izlemjam grûtniecîbu vai vçl neesam. Pirmkârt, abiem nâkotnes vecâkiem ir jâiekïauj vçlme pçcteèiem. Ir nepiecieðama arî vismaz pamata materiâla stabilitâte un persona, kuru mçs nezaudçsim grûtniecîbas gadîjumâ. Ir nepieòemami, ka sieviete sevi apraksta kâ traucçjoðu projektu stiprinât manas attiecîbas ar manu draugu. Ðâdas metodes tikai pasliktinâs situâciju starp sievieti un vîrieti.

Godâtais kungs! Noteikums ir tâds, ka mûsu sistçma mums dod ierobeþotu laiku grûtniecîbas iestâðanai. Princips ir tâds pats kâ labs vecums, lai iekristu, es to paðu izvçlos agrâk, teorçtiski, jo labâk. Tas nemaina faktu, ka bçrnam jâbût mîlestîbas rezultâtam starp diviem cilvçkiem, nevis pienâkuma izjûtu.