Galdnieka eksplozijas riska novcrtcjums

Ir daudz vietas, kur ir liels risks cilvçku augðanai un veselîbai. Acîmredzami droðas vietas, kas atrodas mûsu pilsçtâ, atòemot atseviðíus droðîbas pasâkumus, var apdraudçt iedzîvotâjus.

Ðâds drauds, protams, ir degvielas uzpildes stacijas, tehniskâs gâzes noliktavas, cita veida tirdzniecîbas vietas un pirotehnisko materiâlu mâksla, nemaz nerunâjot par militârajâm iekârtâm, kas bieþi atrodas tuvâs pilsçtâs.Visâm ðîm iestâdçm, kas atrodas Polijas pilsçtâs, ir izmçrâms bîstamîbas lîmenis pilsçtas iedzîvotâjiem, vienmçr kâdâ veidâ tas ir vçrtîgs iedzîvotâju populârai funkcionçðanai. Riska samazinâðanas plânâ attiecîgie dienesti veic îpaðus pasâkumus, lai palielinâtu droðîbas jomu ap ðîm telpâm.Ðâdu dzîvokïu aizsardzîbu reglamentç îpaði noteikumi, kas arî kïûst bîstami ieguldîjumu periodâ, kad tas darbojas un kad tas darbojas. Ïoti svarîga loma ðeit ir veselîbas un droðîbas noteikumiem, kas jâievçro gan darbiniekiem, gan vîrieðiem, kurus izmanto "bîstamas" iestâdes.Degvielas uzpildes stacijas, kas ir rakstîtas gandrîz visu pilsçtu reìionâ, ðajâ kontekstâ pievçrð pareizu uzmanîbu. Stacijâs iegûst daudz degoðu degvielu, kas ugunsgrçka rezultâtâ var izraisît nopietnu eksploziju. Tâpçc ir svarîgi novçrtçt sprâdzienbîstamîbas zonas droðîbas kontekstâ. Ðîs jomas attiecas uz stingrâkiem droðîbas reþîmiem. Aizliegts izmantot atklâtu uguni. Apkalpojot degvielas uzpildes staciju, jâpievçrð îpaða uzmanîba ugunsdroðîbas noteikumiem, jo ikviens, pat mazâkais, var izraisît eksploziju, kas apdraud veselîbu un ir daudz cilvçku.