Gaias vairumtirgotajs silczijas ruda

Vienâ no Krakovas vairumtirgotâjiem, tâ saucamajiem atsvaidzinoða gaïa, ti, viltoðanas datumu viltoðana un íermeòa mçrîðana ûdenî. Þurnâlistiem atklâtâs skandalâs prakses tika izmantotas Krakovas íermeòa vairumtirgotâjiem, kas deva, ka etiíetes ar datumiem ar novecojuðiem repotiem tika aizstâtas ar jaunâm, lai uzòçmums varçtu pârdot nederîgus produktus par katru cenu. Ðis viltoðanas process bija tikai acîmredzams noslçpums, un pat priekðnieki to zinâja, kas turçja acis par neçtisku darbîbu gaïas biznesâ.

Diemþçl baidâs, ka aprakstîtie darbi ir gaïas vairumtirgotâju prakse, kas potenciâlajiem klientiem, iegâdâjoties dzîvnieku izcelsmes produktus, ðíiet pievçrsta vçl lielâka uzmanîba. Ðo neþçlîgo prakðu sâkums ir vçlme gût peïòu, bet ðîs âtrâs uzvedîbas sekas sedz patçrçtâji, kas sevi uzskata par ðî cçloòu un seku íçdes rezultâtu. Diemþçl iepriekðminçtajâ ïoti gaïas noliktavâ var bût bijuði arî nopietnâki sanitârie trûkumi. Nu, daïa no rûpnîcas izdotâs pârtikas tika ievietota vietâs, kas neatbilst nevienam higiçnas standartam, kur tas bija pârmeklçts ar patogçniem mikroorganismiem un baktçrijâm.

Ðâdus defektus parasti atzîst negodîgi vairumtirgotâji, jo uzòçmçji vispirms vçlas palikt laukumâ neatkarîgi no to cilvçku veselîbas, kuri çd savus izstrâdâjumus. Krakovas gaïas vairumtirgotâju îpaðnieki noliedz skandalozos ziòojumus, apgalvojot, ka tas ir neapmierinâto vai atlaisto darbinieku atriebîgais atriebîba. Jo îpaði mûsdienu situâcijas modelî ir grûti skaidri pateikt, kâda konflikta daïa ir patiesîba. Sanepid rûpçjâs par ðo trauslo jautâjumu, lai gan mçs iesakâm palielinât piesardzîbu, pçrkot gaïas produktus.