Fiskala printera trio

Elzab & nbsp; fiskâlie printeri ir trauki, kas òemti noliktavâs. Viòi redz ieòçmumus no produktu mazumtirdzniecîbas. Ðî printera apstrâde attiecas uz norçíinu plânu ar ienâkuma nodokli un PVN. Lai izmantotu ðî printera pieòçmumu, ir nepiecieðams apstiprinâjums. Finanðu printeris nevar izveidot bez savienojuma ar datoru, ðis zîmols to atðíir no kases aparâta. Ir pârâk grûti reìistrçt èekus datorâ un izdrukât arî tos.

Ðis printeris parasti izmanto RS-232 un USB savienotâjus. Lai darbotos ar printeri, nav nepiecieðama programma ar apstiprinâjumu. Tas ir vienkârðs printera raþotâja tîmekïa lapâ. Paðlaik fiskâlâ printera modeïi, kas sertificçti lietoðanai tuvâkajâ stâvoklî, izmanto RS-232 portu kâ svarîgu saziòas portu. Turpretî USB porti ir veidoti tâdâ veidâ, ka darbîbas plâns bûtu droðs kâ virtuâls seriâlais ports. Pârdevçjiem, kas izmanto fiskâlo printeri, ir uzdots veikt fiskâlu ikdienas pârskatu. Ðis pârskats ir reìistrçts printera labotajâ fiskâlajâ atmiòâ. Fiskâlais printeris ir paredzçts, lai izdrukâtu pircçju fiskâlos ieòçmumus interesçs arî kontroles rullî. Veltòu kopijas ir paredzçtas arhivçðanai. Pçc tam, kad produkts tiek pârdots, fiskâlais kvîts ir jâpiegâdâ klientam. Fiskâlâs ruïïu kopijas 5 gadus slçpj sieviete, kas pârdod produktu. Ir iespçjams saglabât arî datorâ ievietoto tîmekïa konstrukciju dokumentu kopijas. Finanðu printeris ir pilnîbâ pieejams. Printera lodziòâ ir rokasgrâmata, kas turpinâs, lai parâdîtu sievietei, kad tâ jâizmanto. Finanðu printeru trûkums ir tas, ka drukâtie èeki nav labâ stâvoklî, jo pçc neilga laika drukâti burti tiek nomazgâti. Saskaòâ ar Finanðu ministra 2013. gada 14. marta rîkojumu (Likums par þurnâlu, 363. postenis par kases aparâtiem ir nepiecieðams veikt finanðu iekârtu tehniskâs pârbaudes vismaz reizi divos gados. PVN nodokïu maksâtâji var pieteikties uz nodokïu printera nodokïu atvieglojumiem.