Fiskala kases laiva

Ja plânojat uzticamîbu un vçlaties atbrîvoties no jebkâdâm problçmâm, kas saistîtas ar kases aparâtu apstrâdi vienreiz par visâm reizçm, negaidiet. Mûsu lçtâkais kases aparâts ir izstrâdâts tâ, lai tas atbilstu visâm prasîbâm, ko tam noteikusi vidçjais un unikâlais lietotâjs. Tâ programmçðana nevajadzçtu radît problçmas ikvienam, skaidrs LCD displejs sniedz padomus par to, kâ pakâpeniski sagatavot raþoðanas rîku.

Tajâ var ieplânot milzîgu preèu daudzumu (skaitot tûkstoðos. Kases aparâts ir gatavs apmainîties ar perifçrijas ierîcçm, piemçram, citu veidu, kâ lasît kodu lasîtâjus, un, pats galvenais, tas ir viegli savienojams ar datoru. To nodroðina 230V ligzda vai iebûvçts akumulators, kas garantçs pareizu piegâdi vidç, kur nav pârâk daudz piekïuves dzîvoklim. Paredzçts augstâkiem, kâ arî mazâkiem iepirkðanâs objektiem, tas satiks ikvienu, pat vissareþìîtâko uzdevumu. Tas ir pielâgots arî ekspluatâcijai pilnos apstâkïos - mînus temperatûra nerada tâs sajûtu, pateicoties stingrai ekspluatâcijas kvalitâtei un pareizajiem lîdzekïiem, no kuriem tâ tiek izgatavota. Papildus rîka priekðrocîba ir nepârtraukti ziòojumi, kurus var parâdît ierîces ekrânâ - pateicoties tam, potenciâlajam kasierim ir pareizais priekðstats par notiekoðo. Visas kïûdas vai neçrtîbas tiek parâdîtas ierîces LCD ekrânâ kopâ ar vâju un jçgpilnu norâdîjumu par vislabâko izeju no formas. Tas rada lielisku çrtîbas, òemot vçrâ to, ka ne visi dodas atteikties no ðâdâm ierîcçm katru dienu. Protams, tai bija jâatrod darbs, piemçram, dotas atlaides vai procentuâli par visu saòemðanas vai darba korekciju vai bieþi vien vçlamo kvîts anulçðanas funkciju. Kases aparâts ir çrts daudzâs krâsâs, tas strâdâ ar atvilktni, bet tâ dziïums un augstums padara to patieðâm viegli uzstâdît pat ïoti sareþìîtâs vietâs. Izmantotais sakaru savienotâjs ir tipisks savienotâjs, ko izmanto ðî þanra kases aparâtu grupâ. Tas nemaina faktu, ka svarîgâkâ ðîs rîka priekðrocîba ir tâ zemâ cena.