Fiskala kase

Citu iemeslu dçï îpaðums no vecas, fiksçtas kases aparâta ir îpaði neçrts vai neiespçjams. Ðajâ gadîjumâ tâs vienmçr jâaizstâj ar mobilajiem kases aparâtiem, piemçram, elzab k10.

Kas piedalîsies mobilajâ kasç?Neapðaubâmi, no naudas lîdzekïiem ðâds pabalsts var bût pilns ar tiem, kam nepiecieðams pârvietoties kopâ ar kases aparâtu. Tâpçc, piemçram, kurjeriem ir jâiegâdâjas ðâda summa, ja tie vçlas izsniegt èekus. Nav iespçjams iedomâties, ka kurjers nâktu pie visiem cilvçkiem ar reâlu kases aparâtu.Turklât kases aparâti parasti ir nepiecieðami cilvçkiem, kas ir bezmaksas profesionâïi. Vçl vairâk, gan tie, kas vada uzòçmumu, gan to darbîba, rçíinoties ar pasûtîjumu izpildi, sniegs ðâdu naudu. Viòi visi vçlas, lai mobilais kases aparâts bûtu tâlu, jo viòi bieþi ir klienti personîgi.Pieòemsim pçdçjo piemçru pat profesionâïiem, piemçram, santehniíiem vai mehâniíiem. Lielâkoties viòi nostâda savu mâjokli vai pat ârpus darbnîcas. Viòi ierodas saòçmçjâ, izpilda pasûtîjumu un pçc tam parasti ir nepiecieðami kvîtim. Ðâdâ veidâ, kad viòð atrada kases aparâtu elzab k10, ko profesionâlis, kurð vienmçr stâv ar viòu, jo tas ir saprotams un vâjð, lai visur jûs varçtu to paòemt lîdzi.

Cik maksâ mobilais kases aparâts?Jâatzîmç, ka mobilo kases aparâtu, arî komandu kases aparâtu, cenas ir atðíirîgas. Kopumâ ðie mobilie ir nedaudz lçtâki, un to vçrtîbas svârstâs no daþiem simtiem lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu. Kâpçc vçrtîbas ir tik daþâdas?Pirmkârt, darba apjoms, ko tas nosaka, nosaka konkrçtâ kases aparâta cenu. Daþiem kasçm ir liegtas papildu funkcijas, un to apstrâde sastâv tikai no vienkârðâko ieòçmumu izdrukâðanas. Daþi mobilie kases aparâti tomçr var bût ïoti spçcîgi.Pati klase, kas ir ïoti nepiecieðama kases klientu vajadzîbâm, ir veids, kâ rakstît drukâtu kvîti elektroniskâ organizâcijâ. Tomçr ne katra biïete ir daïa. Turklât daþi kases aparâti ir spçjîgi izveidot wifi vai Bluetooth savienojumu, kas ne vienmçr ir noderîgs, bet daþiem lietotâjiem tas ir atkarîgs.Neapðaubâmi, tâpat kâ visu veidu materiâliem, daþreiz tas notiek un kurð ir konkrçtâ kases aparâta raþotâjs. Protams, prestiþâki raþotâji uzliek diezgan augstâkas vçrtîbas, jo zina, ka puiði ir gatavi maksât vairâk par propazîstama zîmola kanâls. Tomçr ne vienmçr, jo dârgâka ir kases aparâta cena, jo vieglâk ir pats kases aparâts.

Kâdus fiskâlos kases aparâtus iegâdâties?Kopumâ, ja mçs iegûsim mobilo fiskâlo kases aparâtu, vispirms mums jâapsver, ko mçs gaidîsim. Ja, piemçram, mçs meklçjam elzab k10 kases aparâtu, apsveriet, vai tam ir visas vçlamâs funkcijas. Tas arî izrâdâs, ka dotâ nauda ir daudz vairâk, nekâ mums nepiecieðams. Ðâdâ situâcijâ ir vçrts apsvçrt, t.i., nav labâk meklçt nedaudz lçtâku kases aparâtu, bez nevajadzîgâm funkcijâm.