Fabia 2 dienasgaisma

Valgorect

Dienasgaismâ ir lieliskas îpaðîbas. Viòð nâk uz mûsu labklâjîbu, viòð dod mums drosmi dziedinât, un, galvenais, viòð izgaismo visu, ko viòð redz viòa spçkos. Gaisma, visticamâk, dzîvos, izmantojot mâkslîgo stilu, izmantojot elektrisko apgaismojumu. Iekðçjais apgaismojums, piemçram, vietas vai mâjas, rada diezgan sareþìîtu uzdevumu, veiksmîgi, kad mçs vçlamies dot sev lielu komfortu uzturçties noteiktâ telpâ.Apgaismojumam pirmâm kârtâm jâveic tâ sâkotnçjais darbs, kas apgaismo telpu, kâ arî atbilst citâm sânu funkcijâm. Apgaismojums bieþi ir dekoratîvs elements, vai arî tas rada perfektu iespaidu, izmantojot gan gaismu, gan krâsu. Tâpçc apgaismojums pilda daþâdas lomas, no kurâm katrai ir jâdzîvo kâ vislielâkâ klase. Kvalificçjoties uz konkrçta veida gaismu mûsu mâjâs, mçs vçlamies radît iespaidu, ka tas ir atpûtas un bagâtîgas ìimenes dzîves oâze. Mçs vçlamies, lai visi jûsu ìimenes locekïi justos pçc iespçjas labâk, lai atgrieztos pie viòa un atpûstos pçc smagas dienas. Katrs apgaismojuma veids ir tradicionâlâs spuldzes, dienasgaismas spuldzes, tostarp arî kompaktâs dienasgaismas spuldzes un nesen izplatîtâs LED lampas. Tos sauc par apgaismojuma proþektoriem, òemot vçrâ apgaismojuma punktu raksturu. LED lampas ir gaismas avots, kas balstâs uz gaismas diodçm (LED diodçm. Dati atrodas korpusâ, kas dod iespçju tos izmantot apgaismes iekârtâ, kas paredzçta arî kvçlspuldzçm. LED lampu vîtne nav sadalîta tradicionâlo kvçlspuldzes diegos. Apgaismojuma proþektoriem ir daudz priekðrocîbu, kas dod viòiem citas apgaismojuma metodes. To galvenâ priekðrocîba ir ilgâks kalpoðanas laiks salîdzinâjumâ ar parastajâm kvçlspuldzçm un daudz lielâks stâvoklis un zemâka apkure. Òemot vçrâ LED lampâ izmantoto aktîvo materiâlu, ir daudz veidu apgaismojums, kas ir pretrunâ gaismas avota krâsai. Apgaismojumu, kas ir tâds pats kâ paredzçts, iespçjams, var izmantot mâjas dârzos vai tualetç vai dzîvojamâ istabâ. Ðâ apgaismojuma punkta veids mums ïaus glâbt to paðu, kas ir vissvarîgâkais telpas iespçjâm, vienlaikus pildot mûsu galveno lomu, ietverot interjera apgaismojumu.