Es direktiva par atvaiinajumu

Multilan ActiveMultilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

ATEX direktîva Polijas tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas palielinâs robotam paredzçtajos produktos vietâs, kur pastâv eksplozijas risks. Produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aizsardzîbai. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Izvçrtçjot aplûkojamâ normatîvâ akta noteikumus, nodroðinâjuma lîmeni, kâ arî tos, kas saistîti ar ðo, visas novçrtçðanas procedûras lielâ mçrâ ir atkarîgas no vides apdraudçjuma lîmeòa, kurâ konkrçtâ ierîce darbosies.ATEX direktîvâ ir noteiktas stingras prasîbas, kas konkrçtam produktam ir jâizmanto sprâdzienbîstamâ vidç. Bet kâdas zonas tas nozîmç? Pirmkârt, ðeit mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kur ir ârkârtîgi liels metâna vai ogïu putekïu sprâdziena risks.

ATEX direktîva detalizçti sadala iekârtas kvalitâtç. Ir divi no tiem. Sâkotnçjâ grupâ tiek iegûtas ierîces, kas tiek izmantotas pazemes raktuvçs un telpâs, kas var pastâvçt metâna sprâdzienos. Otrâ grupa attiecas uz ierîcçm, kas sâkas otrajâs vietâs, bet kuras var apdraudçt sprâdzienbîstama vide.

Ðî direktîva nosaka pamatprasîbas visâm iekârtâm, kas darbojas netâlu no metâna / ogïu putekïu sprâdzieniem. Taèu saskaòotajos daudzumos var atrast detalizçtâkas prasîbas.

Jâatzîmç, ka trauki, kas atrodas tuvu darbam sprâdzienbîstamâs zonâs, bûtu jâmaríç ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jâatgrieþ aiz maríçjuma, kam jâbût tîram, redzamam, stipram un vienkârðam.

Paziòotâja institûcija pârbauda visu aizsardzîbas organismu vai paðu ieguvi, lai nodroðinâtu atbilstîbu attiecîgajiem direktîvas noteikumiem un cerîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa spçkâ esoðo direktîvu aizstâs ar jauno ATEX 2014/34 / ES noteikumu.