Elektrisko zemcjumu

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku uz elektrostatiskâs dzirksteles. To parasti ievada uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanâ un apstrâdç.

cte-slim.eu ChocolateSlimChocolate Slim - Jûsu garðîgs veids slimam skaitlim!

Elektrostatiska iezemçðana, kas satur jaunu formu. Vieglâkie un vismazâk sareþìîtie modeïi attiecas uz zemes skavu arî no kabeïa. Attîstîtâki un tehnoloìiski progresîvâki ir aprîkoti ar iezemçðanas vadîbas plânu, pateicoties kam ir iespçjams izdalît vai transportçt produktu, kad zemçjums paliek stingri saistîts.

Elektrostatiskos zemçjumus parasti izmanto dzelzceïa un autocisternu, cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas procesâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Galu galâ tvertòu uzpildîðana vai iztukðoðana ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem var veidot bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To stâvçðanas avots var dzîvot, sajaucot, sûknçjot vai izsmidzinot uzliesmojoðas vielas. Elektriskos lâdiòus rada kontakts vai atseviðías daïiòas. Elektriskâ lâdiòa daudzums bûs ierobeþots ar to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas ir saskarç ar otru. Pateicoties savam un âtram savienojumam ar zemi vai neizmantoto problçmu, var tikt ìenerçts îss strâvas impulss, kas bûs pieejams dzirksteles izpratnç.Rûpçjoties par dzirksteïaizdedzes iztukðoðanos, var rasties spirtu un gaisa maisîjuma aizdegðanâs, par ko liecina sprâdziens vai liels sprâdziens. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.