Eksplozijas riska novcrtcjums degvielas uzpildes stacija

Sprâdziena risks darba vai citu telpu fonâ ir lieta, ko nevar trivializçt. Celtniecîbas likums paredz, ka ðâdâs nozîmçs ir jâaizsargâ vairâkas sprâdzienbîstamîbas, un, iespçjams, nebûs pievienoðanâs tai nopietnas traìçdijas iespçja. Vietas ar pienâcîgu sprâdziena ceïu ir daþâdas mâjas un raþoðanas zâles. Ir viss, kas nepiecieðams, lai pievienotos nelaimei: uzliesmojoðas gâzes glabâ ar lielu jaudu cilindriem, uguns avotiem, bieþi vien nepietiekamu ventilâciju. Tas viss ir par sprâdziena iespçjamîbu.

Îpaði piesardzîbas pasâkumi jâveic iepriekð aprakstîtajos dzîvokïos. Îpaði svarîga ir regulâra maðînu pârbaude un visu defektu izvçle. Ja elektriskajâ piedziòâ esoðâs birstes tiek izmantotas pierâdîjumiem, tas tajâ radîs reâlu dzirksteli, vairâkas reizes lielâks nekâ ar labu darbu. Mçs arî ietveram detalizçtu visu cilindru un tvertòu, kas satur uzliesmojoðas gâzes un vielas, eksploziju. Caurspîdîgs cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi tik daudz piepilda vietu, lai sasniegtu sprâdzienu. Lai gan gâzes visbieþâk jâapvieno ar gaisu stingrâ koncentrâcijâ, kas varçtu skart sprâdzienu, to joprojâm nevar novçrtçt par zemu.

Vçl viens droðîbas jautâjums ir speciâlo gaismekïu, kâ arî gaismas slçdþu izmantoðana. Katrs apgaismojums apgaismojumam izraisa dzirksteles kontaktu, kad lampas apgrozîjums ir palielinâjies, tâ izðíiroðajâ laikâ. Tas runâ gan par kvçlspuldzçm, gan luminiscences spuldzçm. Ðî dzirkstele ir daudz, lai sâktu sprâdzienu uzliesmojoðas gâzes klâtbûtnç. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami samazina ðo risku, bet vissvarîgâkais ir droða gâzu un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu glabâðana.