Drumu apicrbu rathotajs

Jaunajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði apvienoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ nâkotnç, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu darbâ tika izmantoti tikai unikâli un gaiði audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâs kolekcijâs. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavota arî piedâvâjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolîja arî daþus no bagâtâkâs kolekcijas apìçrbus. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks pârskaitîti uz privâtu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas tîras un draudzîgas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izlaiduði savus produktus izsolçs, un kâ izsoles objekts bija pat apmeklçjums tieði no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot interneta biznesu, kurâ bûtu noderîgas kolekcijas, kas nav stacionârie komplekti.Polijas apìçrbu uzòçmums ir viens no smagâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Jebkurâ valstî ir maz rûpnîcu. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudz skaistâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi un pçc tam ðis zîmols veido kolekcijas, vienojoties ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas sniedz tik daudz panâkumu, ka pirms veikala sâkuma tie, kuri ir gatavi pârvçrsties par reâlâm rindâm agri no rîta. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri lietotâju vidû, arî galu galâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas apgalvo, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjs medicîniskais