Drodibas vainagu parskati

Ekonomisko iekârtu droðîba ir galvenais elements katras rûpnîcas, kurâ cilvçki iet, normâlai darbîbai, un darba specifika liecina par augstu droðîbas traucçjumu lîmeni. Dzçriens ar svarîgâkajiem riskiem ir sprâdziena risks un galvenajâ kârtîbâ ir vçrts izmantot aizsardzîbu pret ðo tçmu.

Nonacne

Lai novçrstu sprâdzienbîstamîbu, vislabâk ir nokârtot tâ saukto eksâmenu. cilindrs hrd. Tâs ir íermenî uzstâdîtâs ierîces, kuru problçma ir sprâdziena apspieðana tâs agrînâ posmâ. Hrd cilindrs darbojas pret augsta spiediena radîðanu, tâdçjâdi samazinot iekârtas bojâjuma risku.

Ðî standarta cilindri ir aprîkoti ar optiskajiem sensoriem, kuru nozîme ir dzirksteles, liesmas un pirmâs sprâdziena pçdas, arî mehânismos, kas tiek izmantoti dzirksteïu dzçðanai.

Pçc iepriekðçjiem mçrîjumiem tiek konstatçts sprâdziens ar spiediena sensoriem. Spiediena modelis virs atbilstoðâ lîmeòa, detektoru liesmu vai dzirksteïu atklâðana izraisa datu nosûtîðanu uz vadîbas bloku, kas maina vârsta atvçrðanas procesu, kas izraisa tâs jaudas izkliedi sprâdziena novçrðanas rezultâtâ.

Hrd cilindrs demonstrç augstu uzticamîbu, kas rada lielu droðîbas sajûtu iekârtai un to, kas notiek iekðpusç, visi darbinieki, kas ir darba interesçs. Pateicoties âtrai reakcijai un agrînai nevçlamu izmaiòu konstatçðanai cilindra iekðpusç, kurâ atrodama viegli uzliesmojoða viela vai gâze, tas novçrð eksplozijas un ugunsgrçka iespçjamîbu. Ðâda veida aprîkojums ir galvenais augu aizsardzîbas veids.