Drodibas noteikumi iimijas laboratorija

Slaveni aprîkojuma raþotâji, kas darbojas potenciâli sareþìîtos apstâkïos - jo îpaði tiem, kas pakïauti sprâdziena riskam, ar ATEX sertifikâtu nogalina tos. Ðis apzîmçjums parâdâs ðâda aprîkojuma pircçjiem tirgû, nodroðinot, ka dziesmas ir arî jaukas un lieliskas.

ATEX noteikumiATEX sertifikâta saòemðana un brîvîba ir noteikta Eiropas Direktîvâ 94/9 / EK. 2016. gada aprîlî to aizstâs jaunais noteikums 2014./34.Visi piemçrojamie ATEX noteikumi attiecas uz jautâjumiem, kas saistîti ar elektriskajâm un mehâniskajâm iekârtâm. Turklât tâs attiecas arî uz jûras un zemes aizsardzîbas sistçmâm, kâ arî uz virsmas iekârtâm.ATEX sertifikâti ir maríçti ar aprîkojumu, kas tiek izmantots uzglabâðanai, nodoðanai un enerìijas radîðanai un kontrolei. Iekârtas arî pieder pie abâm pusçm, ja tâs ir arî izturîgas. Ierîces, kas ir sertificçtas Eiropas laukumos, garantç gan operatorus, gan uzòçmumu îpaðniekus, kas spçlç uz tiem, kas ir jauki un funkcionâli lietoðanai.

Iekârtu grupasGan ðî, gan cita darbîba - spçkâ esoðâ direktîva definç divas iekârtu grupas. Pirmais numurs ir ierîces, kas tiek apstrâdâtas raktuvçs. Otrais numurs ir jebkura jauna iekârta, kas darbojas potenciâli bîstamos apstâkïos.Atkausçðanas sistçmas atex - putekïu nosûkðanas sistçmâKatra veida iekârtas, ko izmanto koksnes izstrâdâjumu un laku raþotâji, ir jâievieto atepûðamâs sistçmâs atex, tas ir, atkausçðanas sistçma, kas atbilst atex noteikumiem. Slaveni uzòçmumi dodas droðîbas apsvçrumu dçï, kâ arî prestiþu, kas spçlç ðâdu sertifikâtu. Ðâdas ierîces nodroðina garantiju, ka sprâdzienbîstami maisîjumi nebûs bîstami dzîvîbai. Maðînu parki un ATEX sertificçtie ir bagâti un darbojas ilgtermiòâ.Ðîs maðînas ievçrojami samazina sprâdzienbîstamîbu putekïu nesaturoðajâs iekârtâs, kurâs ir neapðaubâmi reakcijas un darbîbas: dzirksteles, akustiskâ enerìija vai pârspriegumi. Tie samazina elektrostatiskâs izlâdes radîto risku, kâ arî iekârtas pârkarðanu.