Deecinas tulkodana

Mutiskâ tulkoðana traucç saziòu starp diviem cilvçkiem, kuri ðajâ valodâ nedarbojas. Protams, tâpat kâ jebkurâ citâ jomâ, tulkoðana ietilpst otrajâ kategorijâ. Konferenèu tulkoðana ir viena no tâm. Un ko viòi païaujas uz to un kâ tos izmantot?

Forte LoveForte Love - Uzmodi reâlu mîïâko! Visbeidzot, ir ... sagatavoðana sievietes libido.

Ko veido konferenèu tulkoðana?Ðâdas konferenèu interpretâcijas tiek veiktas îpaði konferences uzòçmumâ. Viòi var dzîvot daþâdâs debatçs vai svarîgâs biznesa sanâksmçs. To vidû viòi var atðíirt interpretâcijas secîgi vai vienlaicîgi. No otras puses, ja sarunâs satiek vairâk cilvçku no tâlâm valstîm, tad sinhronâ tulkoðana parasti tiek apvienota. Ðîs secîgâs ir mazâk un mazâk tiek izmantotas, jo tâs nesniedz tik lielas sekas.

Institucionâlais un paðu tirgusMçs dalâmies konferenèu tulkojumiem un diviem tirgus veidiem. Tas ir gan institucionâls tirgus, gan tas pats. Starptautiskâs iestâdes, piemçram, EDC, bieþi organizç daudzvalodu sanâksmes. Tad jûs vçlaties tulkot no daþâm sveðvalodâm uz iepriekð izveidotâ tulkotâja dzimto valodu. Ðâdam konferenèu tulka darbiniekam ir jâiesniedz lieliska informâcija un prasmes. Nepietiek tikai ar angïu valodu. Labs konferenèu tulks brîvi pârvalda daþâdas valodas. Pateicoties tam, viòð automâtiski tulko visas konferences neatkarîgi no tâ, kas piedalâs tajâs. Tomçr, ja tâ pieder privâtajam tirgum, visa situâcija izskatâs nedaudz atðíirîga. Privâtâs iestâdes parasti izvçlas divvalodu sanâksmes. Ðâdâs konferencçs piedalâs divu valstu rakstzîmes. Sanâksmç tiek izmantoti tulkotâji, kas labi runâ tikai divâs, konkrçtâs valodâs.

Vai vçlaties kïût par tulkotâju?Tâtad, ja mçs domâjam par sevi kâ tulku, mums ir jâaizpilda savas domas par ðo tçmu. Paðlaik pat mutvârdu tulkojumos ir savas apakðkategorijas. Tâtad, ja mçs vçlamies bût ieinteresçti konferenèu tulkoðanâ, mums ir jâbût tik lielâm zinâðanâm. Mums vajadzçtu brîvi pârvaldît vismaz daþas sveðvalodas. Pateicoties tam, starptautiskâs iestâdes gûs labumu no Polijas dienestiem ar lielu kaislîbu. Un, ja mçs ejam, mçs noteikti uzlabosim savas zinâðanas un dosim iespçju iegût labâku pozîciju.