Darba komforta uzlabodana

Comarch XL programma ir pçdçjâ moduïu ideja, kas sagatavota uzòçmuma vadîbai. Programma ir ïoti izplatîta Polijâ. To izmanto vairâk nekâ 5000 citu nozaru uzòçmumu. Programmatûrai ir spçks no nepârtrauktas izstrâdes un modifikâcijas piedâvâjumiem. Sistçma & nbsp; savas moduïu struktûras dçï ir praktiski neierobeþotas attîstîbas iespçjas.

Paðlaik pieejamie moduïi ir tâdâs jomâs kâ raþoðana, tirdzniecîba un izplatîðana, noliktavas pârvaldîba, finanses un grâmatvedîba, analîze un ziòojumi, procesi, mobilais darbs, serviss un remonts, cilvçkresursi un algas, e-komercija, EDI un datu droðîba.Programma darbojâs daudzos Polijas un citos uzòçmumos. Pateicoties ðîs idejas piemçroðanai, daudzi uzòçmumi palielinâja savu produktivitâti, vienlaikus samazinot izmaksas. Comarch sistçma ir perspektîva. Pateicoties panâkumiem, programma turpina paplaðinâties un mainîties, un tam tiek piedâvâti papildu risinâjumi. Nepârtraukta projekta darba un tajâ izmantoto risinâjumu pilnveidoðana izraisa nepârtrauktu efektivitâtes un datu apmaiòas pieaugumu cieðâ uzòçmumâ.Sistçmu pirms pirkuma var izvçlçties jûsu uzòçmumam, tâ specifiku un lielumu. Mçs tikai saòemam nepiecieðamos priekðmetus un, ja nepiecieðams, paplaðinâm.Programma ir ïoti pieejama lietoðanai, turklât to var izdarît no daudzâm noderîgâm apmâcîbâm, kas izskaidro programmas darbîbu no interfeisa sienas, kâ vairâk tieðâ veidâ apraksta visas programmas apstrâdes un filozofijas filozofiju.Comarch XL ir nepârspçjams IT nozarç, izbaudot lielo uzòçmumu piedâvâjumu, plânoðanas un informâcijas izplatîðanas plânus. Programmas izstrâdâtâju plaðâ pieredze garantç ârstçðanas uzticamîbu un visu palîdzîbu, daïçji traucçjummeklçðanu, neveiksmi, paplaðinâðanu un modifikâciju, un tâ ir veiksmîga izvçle jebkuram uzòçmumam, kas vçlas gût panâkumus vai jau ir to izpildîjis, un prasa pastâvçt.