Cilvckkapitala vadiba un cilvckresursu parvaldiba

Cilvçkkapitâla pârvaldîba ir bîstama zona. Informâcijas trûkums ðajâ virzienâ jau ir novedis pie daudziem uzòçmumiem. Kâpçc, protams, ir svarîga prasmîga cilvçku materiâla pârvaldîba?

Cilvçkam jûtama precîzi korporâcijâKatrs no tiem domâ par to, kâ tas ir iepriekð minçtais lauks. Daþi cilvçki ir kïûdaini pârliecinâti, ka cilvçkkapitâla pârvaldîba nav brînums kâ manipulâcija. Tomçr realitâte ir tâda, ka ðîs uzòçmçjdarbîbas grupas saturs vispirms liek cilvçkiem justies tâlu prom no Polijas uzòçmuma. Kâ teica Andrew Carnegie, rûpniece, kas ir mûsu laika dzçriens no pasaules lielâkajiem viesiem, sacîja: "cilvçki dodas uz naudu, bet viòi ilgi sekos jums, ja parâdîsit viòiem cieòu, jums tiks slavçts un slavçts".

Motivâcijas un atlîdzîbas sistçmaDarbâ cilvçkkapitâla vadîba ir atkarîga no atlîdzîbas un motivâcijas metodes. Tas ir viss, kas liek viesim justies labi uzòçmumâ, kas ir tuvu viòam, jo pârdoðana, darbs un ienâkumi parasti ir atkarîgi no tâ. Jums vajadzçtu saprast, ka jûsu veikals ir balstîts uz darbiniekiem, kas ir lîdzîgi íermeòa íermeòiem. Ja orgâni ir bojâti, íermenis nebûs mazliet. Tâpat jâsaprot, ka motivâcija ir ne tikai naudas prçmijas (kas ir tik nepiecieðamas, ka tâs rada plaðâku cilvçka piesaisti mûsu uzòçmumam, bet arî verbâlâs premisas. Labs stils ir ieteikt darbiniekam daudz paveikto darbu, dodot viòam cieòu un draudzîbu. No otras puses, mums jâzina, ka mums ir pienâkums norâdît kïûdu personai, kura pienâcîgi neveic savus mçríus, un tâdçï, ja mûsu reklâmas nepalîdzçja, atbrîvojiet to un pieòemiet kompetentâku darbinieku.

Atmosfçra grâmatâEs strâdâju par organizâciju, no kuras sieviete atsauca agrâk. Risinâjuma iemesls bija tâlu no noderîgas - viòa nejutâs labi nosaukumâ, viòai radâs iespaids, ka neesat ar viòu saistîts ar cieòu, tâtad, citiem vârdiem sakot, prezidentam nebija viedokïa par cilvçkresursu pareizu pârvaldîbu. Pçc daþâm nedçïâm sieviete, kâ viòa bija augsti kvalificçta, ieguva labas priekðrocîbas cieðâ uzvedîbâ pretçjâ uzòçmumâ. Un tagad, gandrîz mçnesi vçlâk, priekðsçdçtâjs aicinâja viòu lûgt atgriezties pie lielâkas peïòas funkcijas un solîjumiem. Un vai jûs zinât, ko ðî persona darîja? Viòa atteicâs, jo ðajâ zîmolâ atmosfçra bija daudz labâka, un viòa jutâs labâk. Kopumâ, ceïð uz reâlu labo resursu pârvaldîbu ir ne tikai piedâvât prçmijas, bet arî spçja nodroðinât komfortablu atmosfçru praksç, jo labs darbinieks darbojas labâk.