Cenu interpretacija

Profesionâla tulkoðanas biroja iespçja, kâ arî rakstiski tulkojumi, ietver arî tulkoðanas pakalpojumus, kas tulkotâjam prasa ne tikai izcilas valodas un valodas prasmes, bet arî papildu funkcijas.

Sinhronâs tulkoðanas specifikaBiroji, kurus interesç ikdienas sinhronâ tulkoðana galvaspilsçtâ, uzsver, ka ðâda veida tulkojuma dçï tie ir vieni no lielâkajiem. Tieði tas, ka viòi tiek veikti mutiski, tas ir, tiek uzskatîti, padara mutiskus tulkojumus stresa ziòâ un vçlas daudz augstâkas zinâðanas un spçku par stresa faktoriem. Grûtîbas papildina fakts, ka mçs ðeit nevaram atbalstît nevienu vârdnîcu, jo tam nav vietas. Tulkojuma laikâ tulkotâjs veic tulkojumu paralçli runâtâja izteiktajam tulkojumam. Un tas nozîmç, ka ðeit nav vietas valodu nepilnîbâm.

Kâdas citas pazîmes raksturo tulks tajâ paðâ laikâ?Visiem ir nepiecieðama zinâðanâm par uzmanîbu. No vienas puses, tas pârraida augstâko saturu klausîtâjiem, un no jaunâ viòð klausâs tâ attâlâko daïu, kas viòam jâtulko. Vçl viena svarîga vçrtîba ir tik laba atmiòa. Ja viòð koncentrçsies un tam ir saturs, viòð to nedos atpakaï tulkojumâ.

Princess Hair

Kas no ðiem tulkojumiem izmanto?Ðis tulkojums ir ïoti populârs daþâdu veidu biznesa sarunâs, sarunâs vai apmâcîbâs un pat lekciju vai starptautisku konferenèu laikâ. Visbieþâk tâs notiek îpaði sagatavotajâs kajîtçs, kas aprîkotas ar çrtu aprîkojumu, kas bûs jârîkojas perfekti.Ja vçlaties pareizo tulkojumu, izvçlieties tulkotâju, kas satur lîdz pçdçjai iecietîbai, nevis tikai zinâðanâm.