Centrala electrolux putekisuccju atsauksmes

Liela, daudzlîmeòu mâjas tîrîðana ir sareþìîta un ilgstoða problçma. Papildu grûtîbas ir nosûkt putekïsûcçju aiz tâ, piestiprinât to un pçc tam to savienot ar dzîvokïiem, cikliski mainot somas. Tîrîðanas laikâ rodas liels daudzums putekïu un trokðòu.

Ðo cilvçku neçrtîbu risinâjums ir centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana. Iekârtas arvien vairâk popularizçjas gan Polijâ, gan visâ pasaulç. Neskatoties uz to, ka diezgan maz meiteòu nav pârliecinâts par ðo patentu, tâpçc liela daïa tikko bûvçtu mâju ir ðâda. Cilvçkiem, kuriem vçl nav centrâlâ putekïsûcçja, bûtu jâdomâ par ðo risinâjumu.Visa instalâcijas darbîba ir pasakaini populâra. Centrâlâ vienîba rada negatîvu spiedienu. Putekïu un netîrumu sûkðanas laikâ no telpâm, izmantojot datus sienâs, vadi nokïûst centrâlâs mâkslas kamerâ. Tad gaisu filtrç no putekïiem un çrcîtçm un pârvieto ârpus çkas.Daudzas sievietes, kas domâ par ðo pieeju, baidâs, ka centrâlâ putekïsûcçju uzstâdîðana ietekmçs mâjas arhitektûru. Protams, apziòa ir arî nepareiza. Mâja ir jâaprîko ar centrâlo putekïsûcçju jebkurâ bûvniecîbas posmâ. Visnoderîgâkais lîdzeklis, iespçjams, ir mâjokïa veidoðanas laikâ. Tâdâ veidâ mçs sakârtojam iesûkðanas ligzdas labâkajâ veidâ, lai garantçtu mums ceïu un bez vadiem izvietotu vadus. Pateicoties tagadnei, mçs varçsim lîdz minimumam samazinât nepiecieðamos bûvniecîbas darbus, piemçram, urbðana sienâs un griestos, vagu vai segumu sagatavoðana.Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana patiesîbâ nepastâv, ja mçs to veicam, bûvçjot mâju.