Cdinadanas iekartu amortizacijas atrums

Savâs mâjâs bieþi var atrast restorânos izmantojamâs profesionâlâs çdinâðanas iekârtas. Ârkârtîgi modernie griezçji var dzîvot nejauði. Kurâ radîðanâ viòi palîdz pastâvîgi uzturçties virtuvç?

Daudz laikaÎpaða griezçja îpaðums ievçrojami saîsina çdienu gatavoðanas laiku. Tâ vietâ, lai izgrieztu katru gaïas, siera vai maizes elementu, pietiek ar pçdçjo izdevîgo ierîci. Pateicoties viòam, ka rîta sviestmaizes padarîs divreiz vairâk laika, nekâ to darîs perfektâ veidâ. Sviestmaiþu sagatavoðana visai ìimenei bûs daudz vieglâka, un tai nebûs jâatrod daudz vairâk par daþiem mirkïiem.

precizitâteSlîpçtâji ir vienkârði, lai samazinâtu nepiecieðamâs sastâvdaïas. Griezçjs, kas arî regulçs ðíçïu biezumu, var dzîvot nejauði. Tas ir atkarîgs no mûsu iztçles un vajadzîbâm, vai çdieni, kurus mçs izgatavojam, tiks sagriezti biezâ vai plânâ veidâ. Ðî precizitâte ietekmç arî trauku estçtiku. Ne vairâk nevienmçrîgi sagrieztas ðíçlîtes, nejauðas sviestmaizes. Pateicoties slîpmaðînas lietoðanai, visi radîtie efekti izskatîsies kâ profesionâli ðefpavâri.

garðaIr produkti, kas sagrieþ gabaliòos, kas daþreiz sniedz mums daudz grûtîbu. Cietie sieri vai daþi dârzeòi bieþi vien nenonâk, lai tos sagrieztu garâs ðíçlîtçs. Daudzu çdienu gadîjumâ garða ir atkarîga tikai no to elementu biezuma. Tas pats attiecas uz gaïas sagatavoðanu. Slîpmaðînas ïauj sagriezt gaïu saskaòâ ar kaulu stilu ar spçcîgâku jaudu, kas ir arî daudz precîzâka nekâ vecâs formâs. Turklât gaïas gabaliòos sagriezta gaïa zaudç mazâk ûdens, kas padara to tîru un garðîgu.

çrtîbaMçs varam sagriezt gandrîz visus pârtikas materiâlus: sieru, gaïu, gaïu, dârzeòus. Pateicoties tam, mçs varçsim sagatavot zupas, otro çdienu un salâtus ar spçcîgu izvçli. Mçs neprasîsim ieguldît kompleksos naþu iepakojumos sieram un gaïai. Tikpat viegli ir sagriezt cieto kaulu un selerijas sakni ar ðíçlîtâju.