Bcrnu psihologa wrocuaw atsauksmes

Ja mçs piedzimst, ka bçrnam viòa vecuma dçï nav nepiecieðams psiholoìiskais atbalsts, tad mçs esam nopietni. Nav pilnîgi taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas rodas pieauguðâ cilvçka vecumâ. Ðâda plânoðana ir bieþi. Bçrniem ir vajadzîgs atbalsts, lai tiktu galâ ar izaicinâjumiem, ko ikdienas dzîve viòiem rada.

Tâ kâ bçrns tagad dodas pie ârsta, nelietojiet to kâ zemâku kvalitâti. Mçs nedrîkstam to pilnîbâ radît. Bçrnam ir jâjût, ka tas ir dârgs, bet mûsu pilnîbâ pieòemts. Un konsultçðanâs ar viòu pie ârsta, kas ir bçrnu psihologs Krakovâ, ir tikai mûsu sûdzîbas rezultâts, kâ arî fakts, ka mçs izvçlamies viòam palîdzçt. Ja bçrns uzskata, ka vizîte viòu nepadara sliktâku acîs, viòð sâks strâdât âtrâk ar psihologu. Tomçr ir ïoti svarîgi panâkt optimâlu terapijas efektu.

Spartanol

Kad man vajadzçtu doties pie psihologa ar savu bçrnu? Jebkura veida uzvedîba, kas nav precîza, ir jâkonsultçjas ar ârstu. Ja bçrnam uz modeïa ir slikts kontakts ar draugiem un zinâtniekiem, vai baidâs doties uz zinâtni vispâr, tad mums ir jâreaìç. Atcerieties, ka ðâdas pieejas nav normâlas, bet patoloìiskas. Viòi ne tikai padara bçrnu nepareizu, bet arî padziïina psiholoìisko raksturu. Nenovçrtçjiet tos par zemu. Mçìinâsim atrast cçloni. Iespçjams, ne vien, jo to nevar izdarît. Mçs neatceramies lîdz pçdçjai normâlai nosliecîbai. Bet tikai apmeklçjot speciâlistu.

Izvçloties psihologu, lai palîdzçtu poïu bçrnam, vienmçr meklçjiet personu, kas âtri un patîkami atklâj sevi labâ dienâ. Atmosfçra, ko psihologs strâdâ birojâ, ir nopietna vieta sanâksmes sekâm. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam jâatrod psiholoìisks vairogs pret kaitîgu mîlestîbu un jûtams iespaids par droðîbu savâ apkârtnç. Ir jâbût arî sajûtai, ka neatkarîgi no tâ, ko viòð saka, psihologs dosies uz savu lomu, ka viòð to saistîs.