Azijas virtuves cdienu gatavodanas kurss

Pavârmâkslu var apsvçrt daþâdiem veidiem. Daþi no viòiem to dara ar labu piespieðanu, un visbieþâk viòi sçþ kaut kur uz mantojuma. Citi gatavo laiku pa laikam, kad viòus skar interesanta recepte vai ja draugs iesaka kaut ko garðîgu. Daþi strâdâ gastronomijas jomâ. Joprojâm ir otrâ cilvçku kategorija: viòi ir entuziasti, kuriem sagatavoðana ir lieliska, dodot prieku un pildot hobiju.

Ðâdi cilvçki vienmçr var valkât virtuvç. Nedçïas nogalç citi dod priekðroku, lai aplaupîtu apkârt, spçlçtu videospçles, skatîties TV, dotos pastaigâ vai dotos ceïojumâ - tomçr çdinâðanas entuziasti dod priekðroku brîviem mirkïiem podiòu, pannu un garðvielu burkâs. Pavârmâksla ir to raðanâs. Daþreiz viòi vçlas sagatavoties no mûsu reìionâlâs virtuves, un viòi pievieno atðíirîgu formu un smarþu parastajâm pelmeòiem vai karbonâtiem. Daþreiz viòi eksperimentç ar austrumu virtuvi, iepazîstas ar Íînas, Japânas, Indijas un Taivânas gatavoðanas noslçpumiem. Gluþi pretçji, tie attiecas uz itâïu çdieniem, piemçram, spageti, picu vai penni. Dârzeòu un augïu salâti ir zinâmi, tur ir arî îsti kulinârijas darbi no zivîm vai jûras veltçm.Vârîðanas entuziasti ir priecîgi atðíirt sevi ar mûsu radoðuma augïiem ar savâm tautâm: ìimeni, draugiem, draugiem un, protams, daudz - un parasti tie ir populâri. Kâ saka vecâ sakâmvârds: caur kuòìi uz centru. Neskatoties uz ðiem entuziastiem, neatkarîgi no citu cieòas un pateicîbas, viòi pelna ïoti labu papildinâjumu, proti, atbilstoðas virtuves mçbeles. Bûtu kauns, ja tas bûtu pagatavots daudzas stundas, trauks tika nodedzinâts caurumu bojâtâ pannâ, un labi pagatavota vista, kas nekad nav cepta salauztas krâsns sâkumâ. Noteikumi ir katli, pannas, kausi, bïodas un plîtis, turpretî tirgû ir daudz daþâdu sîkrîku, uz kuriem daudzu pavâru skats ir spîdçjis. Aprîkojums, piemçram, ledus maðîna, elektriskâ dârzeòu griezçjs vai automâtiskâ saspieðanas peïòa, ir ïoti funkcionâla çdiena gatavoðanas entuziastiem - lai gan viòi nevar daudz çst un vçrtîgu pârtraukumu virtuvç.