Avariju un katastrofu cclooi

Dr Farin ManDr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Lietu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai nâkotnç es varçtu samazinât to atkârtotas izpildes risku. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir daþâda veida uzraudzîba maðînu droðîbas lomâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu lietoðanu un darbîbu, parâdâs jebkurâ dzîves cikla posmâ. Tas darbojas specifikâcijas stadijâ, kâ arî programmâ, raþoðanâ, darbîbâ, apkopç, modifikâcijâ utt.

Maðînu sertifikâcija paredz plânu, lai novçrstu apdraudçjumus, kas var rasties darba vidç. Maðînas, kas saòem izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to piemçrotîbai raþoðanai. Tiek pârbaudîtas individuâlâs îpaðîbas un mezgli. Tiek pârbaudîts darba princips, kâ arî apraksti, lai palîdzçtu cilvçkiem, kas atrodas atbilstoðâ îpaðuma jomâ, no iestâdçm un piederumiem. Nepiecieðamîba iegût sertifikâtus atseviðíâs organizâcijâs un rîkos pirmkârt izriet no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Darba òçmçju arodveselîbas un darba droðîbas darbiniekiem ir iespçja piedalîties izglîtîbas un apmâcîbas jomâs no maðînu sertifikâcijas nodaïas. Zinâðanas, pârbaude un mâksla, kas iegûta, lai veiktu ðâdus kursus un apmâcîbas, veicina zinâmu negadîjumu skaita samazinâðanos darba vietâ, gan letâlu, gan ârzemju. Dalîba izmaksâs un apmâcîba no maðînu un rîku sertifikâcijas nodaïas sniedz vairâkus ieguvumus îpaðniekiem. Apmâcîtie darbinieki garantç pareizu îpaðumu no maðînâm un saglabâ darba droðîbas un higiçnas standartus.