Atlaidana no 2015 gada kases

Lai gan vajadzîba pçc novitus deon kases aparâta biznesa lomâs ietver arvien pieaugoðu uzòçmçju skaitu, parasti saskaòâ ar spçkâ esoðajiem noteikumiem ir iespçjams atrisinât ðo mçríi.

Ðâda atbrîvojuma zaudçðanai var darboties aptuveni 100 000 Polijas nodokïu maksâtâju. No 2015. gada 1. marta pienâkums izmantot ðîs ierîces cita starpâ attiecas uz nodokïu maksâtâjiem, kas sniedz pakalpojumus dzinçju remonta, frizieru, kosmçtikas, pârtikas pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, nodokïu konsultâciju un ârstu jomâ. Kas tam nav jâatceras kases aparâts? Cita starpâ viòi ir ieinteresçti piemçrot atbrîvojumus noteiktiem pasâkumiem. Nodokïu maksâtâjiem, kas veic darbîbas, kas atbrîvotas no subjekta, nav nepiecieðams tos norakstît uz fiskâlâs summas. Kurð nevçlas bût kases aparâts: pakalpojumu vai pakalpojumu sniegðana apraides pakalpojumu, elektronisko pakalpojumu, ar lauksaimniecîbu un lopkopîbu un audzçðanu, elektrîbu, tvaiku, gâzveida kurinâmo, ûdeni dabiskâ situâcijâ, pakalpojumi, kas saistîti ar atkritumu savâkðanu, izòemot bîstamie pakalpojumi, pakalpojumi, kas saistîti ar bîstamo atkritumu savâkðanu, pakalpojumi, kas saistîti ar atkritumu apstrâdi, pakalpojumi, kas saistîti ar bîstamo atkritumu apstrâdi, pakalpojumi, kas saistîti ar radioaktîvo atkritumu apglabâðanu, dzelzceïa, sabiedrisko un piepilsçtas transportu, pasta un kurjeru pakalpojumi, palîdzîba mâjâs, pakalpojumi, ko piedâvâ viesnîcas , moteïi un viesu mâjas, telekomunikâciju pakalpojumi, elektroniskie pakalpojumi, fiziskie un apdroðinâðanas pakalpojumi, nekustamâ îpaðuma nomas un palîdzîbas pakalpojumi, pakalpojumi, kas saistîti ar nekustamâ îpaðuma tirgus norisi, notariâlie pakalpojumi, pakalpojumi, kas saistîti ar kârtîbas uzturçðanu, administrçðanas pakalpojumi sabiedriskie pakalpojumi, arhîvu pakalpojumi, biedru organizâcijas, pakalpojumi, ko piedâvâ organizâcijas un ârpus teritoriâlâs vienîbas.

Nodokïu maksâtâji, kas veic augsta lîmeòa vienumus, var arî atbrîvot no priekðmeta objekta. Pçdçjâ risinâjuma pamatâ ir nodokïu maksâtâja pârdoðanas grupa. Ja apgrozîjums no iepriekðminçtajâm aktivitâtçm nozîmçja vairâk nekâ 80% no kopçjâ apgrozîjuma pagâjuðajâ gadâ, nodokïu maksâtâjs var gaidît, ka tas izòems no kases aparâtiem visai pârdoðanai.