Atkaribas arstcdana treddien

Reiz pornogrâfija bija ne tikai smalkâka, bet arî grûtâk piekïût. Paðlaik tikai daþi klikðíi no peles, apstiprinâjums, atzîmçjot atbilstoðo vairâkuma logu, un visi saòem atïauju labâm, brutâlâm porno filmâm, erotiskiem stâstiem vai piekâpîgiem fotoattçliem. Punktos tiek veidoti laikraksti, kuriem tiek papildinâtas DVD filmas. Pat reklâmâm ir atðíirîgs seksuâlais slânis, kas narkomâniem var bût stimulçjoðs.

Kad "izklaide" kïûst par atkarîbu? Pirmais gabals ir aizrauðanâs ar pornogrâfiju, kâ arî liels uztraukums par skatâmo materiâlu. Vçlâk narkomâns apzinâti sâk meklçt materiâlus, kas padara viòu laimîgu. Ir aizvien lielâka sajûta, ka jûs varat bût satraukti par ðo palîdzîbu. Tas rada zinâmu, tas ir, vienu reizi trûkst reakcijas uz idejâm, un tâpçc tas ir saistîts ar arvien labâka satura izpçti. Nâkamâ reize ir mûsu robeþu nokïûðana materiâla izvçlç; tiem, kas reiz bija atbaidîti. Ârkârtçjos gadîjumos tas noved pie faktiskâ satura skatîðanâs un pçc tam sâk dzîvot kaitîgi vai neiespçjami.

Rîcîba pornogrâfijas jomâ ir ârkârtîgi sareþìîta. Ðâda atkarîba bieþi rada lielus zaudçjumus ne tikai finansiâlâ ziòâ, bet arî attiecîbu veidoðanâ starp cilvçkiem. Fiziskie attçli parasti nespçj uztraukties noteiktâ dzîvç, ar efektîvu personu. Partneris vairs nepietiekami stimulç klientu. Cilvçkiem tâ var sasniegt intîmo anestçziju.

Vienkârði atturoties no pornogrâfiska materiâla skatîðanâs, ârstçjot, var nebût pietiekami. Ir vçrts palîdzçt terapeitam, kurð palîdzçs mums saprast, kâpçc mçs esam kïuvuði atkarîgi, kâdas problçmas mçs cenðamies attâlinâties no. Jâ un atrodiet "aizvietotâju atkarîbu", kas ïaus jums pavadît savu brîvo laiku.