Atkariba no interneta fotografijam

Dators praktiski aizstâvçja cilvçka dzîves neatòemamu sastâvdaïu. Nav brînums, ka sasaistes temats tiek izvirzîts vçl bieþâk, jo îpaði jaunâs meitenes, ne tikai no datorspçlçm, bet arî no tieðsaistes dzîves kopumâ.

Ja ìimene nepamanîs pirmos atkarîbas simptomus, tâ var pierâdît, ka speciâlists ir jâizmanto droðâ laika periodâ. Tas jo îpaði attiecas uz atkarîbu no ekstrçmas formas - jaunietis pilnîbâ pârtrauc atstât istabu un nevçlas ïaut nevienam. Ðajâ gadîjumâ ðoka terapija nav norâdîta. Ðajâ gadîjumâ eksperts cenðas iegût pacienta uzticîbu, sazinoties ar viòu internetâ. Viòð pamazâm mudina mûs atstât savu istabu. Terapija nav pakïauta ðâdiem gadîjumiem, tâpçc ir vçrts padarît atkarîbu ârstçðanu no datora pilnîgi nepiemçrotu.

Veselîga interneta izmantoðana - noteiktos laikos un reâlâ nolûkâ tâ laika gaitâ atgûs aprûpi. Ir vçrts uzraudzît laiku, kas pavadîts datora priekðâ, jo ir çdiens, kas var pilnîbâ absorbçt lietotâja uzmanîbu. Ir nepiecieðams pavadît laiku ar reâliem cilvçkiem - ârpus datortîkla.

Ir vçrts atbildçt no fakta, ka netholisms neatðíiras no atseviðíiem psihisko atkarîbu veidiem. Pakâpeniska laika samazinâðana datora priekðâ un ïoti efektîva tâs izmantoðana ïauj jums atgût aprûpi citâ dzîvç.

Ir vçrts rûpçties arî par to, ka ðâda atkarîba parasti ir raduðâs problçmas, veidojot attiecîbas ar citiem cilvçkiem. Virtuâlâ pasaule, kurâ tips ir anonîms, atklâjas ïoti vilinoði. Bez speciâlista palîdzîbas, protams, ir grûti tikt galâ ar emocijâm, tâpçc nekautrçjieties lûgt aizsardzîbu.Avots: gabinetyszansa.pl