Atbrivojums no kases aparata iegades

Cilvçki, kuri mûsu kompânijai plâno iegâdâties fiskâlos kazino visbieþâk, bieþi jautâ sev, vai izvçlçties lçtus kases aparâtus, vai noteikti ir saprâtîgâk ieguldît firmas aprîkojumâ. Vietçjâ tirgû kases aparâtu (bieþi vien no augstas klases cenas nav tik augstas, un ne visas no tâm var atïauties iegâdâties aprîkojumu no lieliem uzòçmumiem. Ja vçlaties ietaupît, iegâdâjoties kases aparâtus, ir vçrts meklçt izsoles portâlus, kur var atrast reâlus dârgakmeòus par ïoti zemâm cenâm. "Kases aparâta cena" ir viens no lielâkajiem Google meklçðanas ierakstiem.

Polijâ var iegâdâties tieðsaistes izsoles Mercury 130F fiskâlajam kvîtim par PLN 460 bruto. Tâpçc tas ir augsts piedâvâjums, jo îpaði tâm iestâdçm, kas ïoti reti izmanto kases aparâtus. Kases aparâtu cenas tieðsaistes izsolçs piesaista ne tikai daþus mazus uzòçmumus, bet arî tos lielâkos uzòçmçjus, kuri vçlas iegâdâties labu aprîkojumu par pareizu cenu. Tirgû daudz nopietnu zîmolu tieðsaistes izsolçs galvenokârt nodarbojas ar lielajiem kases aparâtiem Elemis Mikro Piæknymi un Eltrade A100, ko var iegâdâties tikai no PLN 699.

Pârâk ilgi nekâ 1000 PLN jûs varat saòemt un lielisko Elcom Euro kases aparâtu, kas pats par sevi nav skaidrs par savu cenu. Pçrkot lçtus kases aparâtus tieðsaistes izsolçs, mums tomçr ir jâpârbauda, ar ko mçs pçrkam. Internetâ, bez ðaubâm, ir daudz krâpnieku, kas meklç zemu domâjoðus klientus. Ja plânojat iegâdâties patieðâm lielu nodokïu kases aparâtu, papildus cenai ir vçrts atgriezties pie klienta profila. Nozîmîgi zemas cenas, protams, ir ïoti pievilcîgas, bet, ja jûs skaidri domâjat, ka ðâdos piedâvâjumos var bût nepatîkams pârsteigums.

Jâatzîmç arî tas, ka kases aparâtu speciâlisti neiesaka ieguldît populârâkajâ iekârtâ. Fiskâlâs kases aparâtu grupu atðíirîbas no biezâkâ plaukta, to parametri un izlietojuma vçrtîbas tiesâ patieðâm ir milzîgas lîdz pat faktiskajâm izmaksâm.

Ja jûs vçlaties bût vçrtîgs un efektîvs fiskâlais kases aparâts, kas tiks efektîvi piedâvâts daudzu gadu lietoðanas laikâ, ir vçrts ieguldît diezgan labâkâ aprîkojumâ, un mçs noteikti to atmaksâsim âtri.