Angiu tulkotajs un izruna

Polijas angïu valodas tulkotâjs ir ierîce, kas tiek izmantota arvien bieþâk valodas prasmes laikâ. Vai tas ir pareizi? Kâ izmantot ðo rîku, lai tâ bûtu tuvu reâlam atbalstam, nevis novestu pie kompromisa ar neskaidrîbâm?Interneta tulkotâja izmantoðana teorçtiski ir ïoti pieòemama. Tulkotâja logâ ievadiet tekstu noteiktâ valodâ, izvçlieties raksta valodu un valodu, uz kuru mums nepiecieðams tulkot tekstu, noklikðíiniet uz pogas "tulkot", pçc kâda laika nâkamajâ logâ parâdâs teksts, kas jau tulkots nâkamajâ valodâ. Tik daudz zinâðanu.Tomçr darbâ ir mazliet lielâks. Mums ir jârûpçjas par to, lai datorprogramma nekâdâ ziòâ nebûtu tik sareþìîta, plaða un jauna, ka nekad nebûs pareizas izlûkoðanas. Jau no paða sâkuma tâs izmantoðanas piedâvâjumi ir ïoti mazi. Es iesaku izmantot tulkotâju cilvçkiem, ja mums ir nepiecieðama skala, lai âtri izlasîtu ideju par dokumentu, kas sagatavots tâdâ stilâ, kas mums ir sveðinieks, vai ko mçs sev sniedzam ne pârâk progresîvâ periodâ. Tas ïaus mums ietaupît laiku, kas nepiecieðams, lai pavadîtu, ja mçs meklçjam vârdnîcâ atseviðíi par visâm frâzçm.Saòemtais teksts tiks tulkots automâtiski, tas dos mums dokumenta principa ievieðanu (daïçji, lai to noskaidrotu, bet mums ir jâbût ïoti uzmanîgiem. Teksts, ko tulkotâjs pârtulkojis, var nebût piemçrots jebkâdai lietoðanai, izòemot tikai nedaudz neko par tâs saturu. Tas ir tâpçc, ka teksts, kas tulkots automâtiski ar interneta programmu, kurai nav labas izlûkoðanas, var bût lingvistisku un stilistisku kïûdu dçï.Slengas iepazîðana ir norma. Mçìinâjumus samazinât stûri un apdares darbus, piemçram, kâ daïu no mâjas darbîbas (nemaz nerunâjot par to, ka oficiâlâ dokumenta panâkumi nav labi, var izmantot sareþìîtâ situâcijâ. Tulkotâja kïûdas ir ïoti svarîgas.

EcoSlim EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Tomçr vislabâk ir izmantot tulkojumu aìentûras speciâlu tulkojumu.