500x mikroskops

Mums ir grûti iedomâties jaunu nozari, neizmantojot maðînas, kas atvieglo un uzlabo cilvçku darbu. Visu veidu raþoðanas darbîbâm ir nepiecieðamas specializçtas tehnoloìijas, kas nav uzticamas un neizdodas. Lai izvairîtos no defekta letâlas ietekmes uz visu raþoðanas procesu, ir lietderîgi izmantot aizsardzîbas pasâkumus, piemçram, plîstoðos diskus vai droðîbas plâksnes.

Ðiem mazajiem elementiem ir ârkârtîgi liela vçrtîba, ja neveiksmes gadîjumâ rodas nekontrolçts spiediena pieaugums. To pareiza apstrâde ïauj novirzît pârmçrîgu spiedienu uz nâkamo vietu, kas novçrð nopietnus sistçmas bojâjumus. Attiecîbâ uz to, vai flîzes darbojas ðíidrumos vai gâzçs, tâm ir kopçja izmantotâ tehnoloìiju forma un metode. Noteikts ðo droðîbas elementu veids ir nelieli griezumi, pateicoties kuriem tas izzûd pçc tam, kad ir pârsniegts zinâms spiediens uz vidi, kurâ tas atrodas. Tehnoloìiski progresîvâkas flîzes tiek veidotas, izmantojot lâzeru, un tâs aizòem tikai minimâlas nepilnîbas cieðâ struktûrâ, kas ïauj atvçrt galvu. Plâksnçm ir lîdzîgs izmçrs ar droðîbas vârstiem, bet atðíirîba starp abiem droðîbas veidiem ir pçdçjais, ka svarîgâkie no tiem ir jâaizstâj katru reizi pçc neveiksmes. Tomçr to vieglais dizains padara tos daudz lçtâkus nekâ vârsti. Droðîbas plâksne, kas atrodas virs vârsta. Ðajâ gadîjumâ abi elementi palielina mûsu karjeru. Flîþu loma ir garantçt vârstu pret dubïiem un koroziju, bet vârsts aizsargâ bojâjuma gadîjumâ. Ðîs pieejas trûkums ir iespçja izmantot vârstu ar daþiem zemâkiem tehniskiem un materiâliem parametriem, par kuriem mçs maksâsim lçtâk, nekâ veiksmîgi iegâdâjoties vârstu neatkarîgam darbam. Pareizâ risinâjuma izvçle vienmçr ir atkarîga no konkrçtâs maðînas vçrtîbas.