2p stravas kontaktligzdas ar

Mums visiem ir tikai elektrîba. Mçs enerìiju pievçrðam gandrîz visur, un vissvarîgâkais ir pçdçjais, kas kaut ko zina par elektrîbu. Daudziem cilvçkiem tas ir tikai spraudòa iekïauðana dzîvoklî vai gaismas apgaismojums.

Pa to laiku, lietu spçks prasa pilnîgâkas zinâðanas par iespçjâm, ko mçs varam izmantot arî elektroenerìijas izmantoðanâ. Ðâds pamatinstruments, jo îpaði svarîgs visu veidu bojâjumos ar darbîbu, ir jaudas slçdzis, kas ïauj slçgt baroðanas avotu vietai vai telpai, kurâ mçs esam.Strâvas slçdþiem bija evolûcija. Jaunâkâ paaudze neatceras vecos, ieskrûvçjamos aizbâþòus, kas lîdz pat ðai dienai joprojâm tiek izlaisti daudzâs mâjsaimniecîbâs. Lai slçgtu elektroenerìijas avotu uzturçðanai, bija nepiecieðams noskrûvçt ðâdu koríi un patiesîbâ tas bija pçc lietas. Tomçr ðîs sveces bieþi tika iznîcinâtas, kas izraisîja milzîgus postîjumus un, protams, netîðas kïûdas ðâdas enerìijas piegâdç. Viòi arî nomainîja ieskrûvçjamos aizbâþòus, kurus izmantoja arî ârçjais slçdzis, kas pasargâ spraudni no degðanas. Daþu bojâjumu vai saulgrieþu laikâ vçtras laikâ ðâds koríis automâtiski izslçdzas, lai iekârtas jûsu mâjâs varçtu aizsargât pret iespçjamâm kïûmçm. Ðâdiem jaudas relejiem tomçr bija laba vide, un tie nedeva pozitîvu iespaidu, tâpçc tehnoloìija ir nolçmusi iet ar klimata gaisotni, un moderniem jaudas slçdþiem ir pilnîgi jauns izskats.Elektroenerìijas prieks ir ïoti nopietns. Uzturoties iepriekðçjâ çkâ, kurai vienmçr ir veca instalâcija, ir vçrts ievietot mâjas dzîves enerìijas relejus, pateicoties kuriem mçs varam justies droði, pat spçcîgâ zibens stâvoklî, kam ir ârkârtîgi svarîga peïòa elektrîbai. Ðâdu rîku izmantoðana arî rada labu estçtikas lîmeni dzîvç vai telpâs, kurâs atrodas ðâdi modernie slçdþi. Ir vçrts ieguldît privâtajâ droðîbâ, kâ arî mûsu mîïâkajos, jo patieðâm tie ir ârkârtîgi noderîgi rîki, kas bûs neparasti cilvçkiem, kuri baidâs risinât plûsmu. Mçs varam viegli atrast ðâdus slçdþus elektriskajos veikalos. Mums nav jâpârceïas no mâjâm, lai nopirktu ðâdus mirkïus, jo bûvniecîbâ mçs atrodam daudz labu veikalu ar pçdçjo sortimentu.