20000x mikroskops

Nutresin - Herbapure Ear

Darbîbas mikroskopi tiek izmantoti, lai izveidotu operâcijas, kurâm ir nepiecieðama precedenta precîza darbîba nelielâ darbîbas jomâ, tâpçc tâs tika izmantotas medicîniskâs procedûrâs oftalmoloìijas, zobârstniecîbas, otolaringoloìijas un neiroíirurìijas nozarçs. Darbîbas mikroskops ir ne tikai standarta mikroskopu meklçðanas ierîce, kas paredzçta tikai attçlu uzlaboðanai, bet arî iekârtas, kas uzlabo attçla stereoskopiju un lauka dziïumu. Darbîbas mikroskopi tiek apstrâdâti, cita starpâ mikrokirurgijâ, kas ir darbîbas metode, kas balstîta uz metoþu darbîbu ïoti zemâs anatomiskâs struktûrâs. Daþi íirurìiskie mikroskopi, kas tiek izmantoti mikrosíirurìiskajâs operâcijâs, izmantojot iebûvçtu kameru, arî ïauj precîzi dokumentçt ârstçðanu.Mûsdienu íirurìiskajos mikroskopos ir sareþìîta íirurìiskâs optikas mehâniskâ apturçðana, pçdçjâ paaudze ir dekorçta ar koaksiâlo ksenona apgaismojumu, autofokusu, autobalizâciju un varioskopu. Jauno risinâjumu daudzums, kas tiek izmantots jaunâs paaudzes ekspluatâcijas mikroskopos, samazina risku kïûdîties bîstamo darbîbu laikâ, kas ietaupa veselîbu vai ilgumu. Citi operâcijas mikroskopi tiek automatizçti kopumâ, un to darbîbas parametrus var sinhronizçt ar operatora ekspluatâcijas tehnoloìijâm, kas darbojas mikroskopa ierîcç neiroíirurìiskâs procedûras laikâ. Mûsdienâs zinâtnieki spekulç, ka nepârtrauktais mikroskopijas pieaugums ïaus sâkt nanotehnoloìiju attîstîbu, kas noteikti atradîs plaðu pielietojumu nâkotnes medicînâ.